Premia 1.604,60 zł dla pracodawcy zatrudniającego bezrobotnych.

Pracownicy

 Premia 1.604,60 zł dla pracodawcy zatrudniającego bezrobotnych.

Starosta, na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia może przyznać tzw. bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy (art. 66l ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Wówczas starosta wypłaca premię pracodawcy, który zatrudni takiego bezrobotnego.

Od 1 czerwca 2020 r. wysokość takiej premii wynosi 1.604,60 zł. Premia wypłacana jest na wniosek pracodawcy.

Ponadto od 1 czerwca br. wzrastają wypłacane w ramach bonu stażowego finansowane przez starostę koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu - w formie ryczałtu, do wysokości 642 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 107,20 zł, łącznie ze stypendium.

Wynika to z obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 466).

Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 11.06.2020