Blog

Pracownik pełniący funkcję prokurenta z ZUSem, ale….

Zatrudniony w naszej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pracownik dodatkowo będzie pełnił funkcję prokurenta. Z tego tytułu w każdym miesiącu (począwszy od kwietnia br.) osoba ta będzie otrzymywała należne (określone kwotowo) wynagrodzenie. Czy jego kwota będzie podlegała składkom ZUS? Jeżeli oprócz prokury z prokurentem zawarto również umowę o pracę i w ramach tej umowy pełni on obowiązki prokurenta, to spółka z o.o. (jako płatnik składek)…

Zakup roweru w kosztach działalności.

Na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą można wykorzystywać nie tylko samochód, ale również rower. Pojazd ten jest szczególnie przydatny dla przedsiębiorcy wykonującego usługi w zakorkowanym mieście. Przepisy o podatku dochodowym nie zawierają ograniczeń dotyczących zaliczania do kosztów wydatków na zakup roweru. Dlatego też, jeśli przedsiębiorca będzie w stanie udowodnić, że ten środek transportu jest wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej, nie ma przeszkód,…

Co zrobić w przypadku utraty dokumentacji podatkowej?

Przechowywanie dokumentacji Księgi, ewidencje i rejestry, których prowadzenia wymagają przepisy ustaw podatkowych, oraz wszelkie dokumenty związane z ich prowadzeniem można określić jako dokumentację podatkową. Stosownie do art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej, podatnicy są obowiązani przechowywać taką dokumentację do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W odniesieniu do dokumentacji podatkowej związanej z działalnością gospodarczą, obowiązek jej przechowywania ciąży na podatnikach niezależnie od tego czy prowadzą działalność, czy ją zlikwidowali.…

Koszty wyżywienia pracowników w podróży służbowej.

Pracownicy spółki z o.o. w czasie podróży służbowych nabywają na koszt spółki posiłki i napoje. Wydatki są dokumentowane fakturami wystawionymi bezpośrednio na spółkę albo paragonami fiskalnymi, a pracownicy dołączają je do rozliczenia kosztów podróży służbowej. Często koszt nabytych posiłków i napojów w jednym dniu przekracza wysokość diety określonej w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowej. Czy spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pełną kwotę wydatków poniesionych na wyżywienie pracowników w podróży…

Czy obiad z kontrahentem może być kosztem?

W celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), uwzględniając orzecznictwo sądów administracyjnych, przedstawiam wyjaśnienia w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów…

Jakie darowizny można odliczyć od dochodu w PIT i jak to zrobić poprawnie?

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczeniom od dochodu podlegają: ulga rehabilitacyjna, darowizny oraz inne wydatki np. na korzystanie z Internetu, nowe technologie czy działalność badawczo-rozwojową. Jednak nie w każdym wypadku możemy pomniejszyć nasz dochód do opodatkowania o wymienione pozycje. Jeśli chodzi o darowizny, uwzględniane są te na krwiodawstwo, działalność pożytku publicznego, działalność…

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie.

Pracownik – na podstawie przepisów kodeksu pracy – podlega zaostrzonej odpowiedzialności materialnej w przypadku, gdy pracodawca powierzy mu mienie z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. Za szkody wyrządzone w takim mieniu odpowiada bowiem w pełnej wysokości, bez ograniczeń do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia i do szkód rzeczywistych. Wyróżniamy dwie formy odpowiedzialności materialnej w stosunku pracy:…

Jak wypełnić wniosek 500+?

Jak wypełnić wniosek 500+? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpowiada jak prawidłowo uzupełnić dokumenty, aby otrzymać świadczenie wychowawcze. Jak wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze? Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego W części 1, w pkt 1 wpisujemy dane rodzica/opiekuna składającego wniosek. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione (oprócz nr…

Zawieranie umów na okres próbny w 2016 r.

  Umowa na okres próbny może być zawarta na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. Od 22 lutego 2016 r. przepisy dopuszczają ponowne zawarcie takiej umowy tylko w określonych sytuacjach. Jak zawierać umowy na okres próbny po zmianach przepisów od 22 lutego 2016 r. Umowa na okres próbny może być zawarta tylko raz i na…

Umowa zlecenia w 2016 r. – składki na ubezpieczenia społeczne

Od początku 2016 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która wprowadziła zasadę oskładkowania umowy zlecenia do pułapu płacy minimalnej ( 1850,- zł brutto w 2016 r.). Granicę wyznacza kwota minimalnego wynagrodzenia Gdy kwota brutto z każdej zawartej umowy zlecenia będzie niższa od wynagrodzenia minimalnego, to wtedy zarówno pierwszy jak i kolejny płatnik musi…