Blog

Czy wiesz jak prawidłowo prowadzić akta osobowe?

Pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika akt osobowych. Poza aktami pracodawcy prowadzą odrębnie dla każdego zatrudnionego m.in. imienną listę wypłacanego wynagrodzenia. Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe? Złożenie dokumentów we właściwej części akt Część A akt osobowych zawiera dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. W części B należy przechowywać…

Wynajem samochodu w kosztach firmy.

Samochód w przedsiębiorstwie to na pewno wygoda, a często także konieczność. Z drugiej strony, nabycie firmowego auta może być zbyt kosztowne, szczególnie dla nowego przedsiębiorcy. Rozwiązaniem może stać się wynajem samochodu. Jak dopełnić niezbędnych formalności i rozliczyć koszty związane z takim pojazdem? Wynajem samochodu – definicja Przedsiębiorca może wynająć samochód na podstawie umowy najmu, zgodnie…

Czy paragon bez NIP nabywcy może być dowodem księgowym?

  Ustawa o rachunkowości nie wymaga, aby dowód księgowy zawierał NIP nabywcy. W przypadku zatem braku możliwości uzyskania faktury, za dowód księgowy można uznać również paragon fiskalny nieuzupełniony o NIP nabywcy, jeżeli będzie posiadał elementy określone w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości dla dowodu księgowego. Taki paragon przed wprowadzeniem do ksiąg rachunkowych powinien zostać uzupełniony o informacje niezbędne do uznania go za…

Pracownik pełniący funkcję prokurenta z ZUSem, ale….

Zatrudniony w naszej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pracownik dodatkowo będzie pełnił funkcję prokurenta. Z tego tytułu w każdym miesiącu (począwszy od kwietnia br.) osoba ta będzie otrzymywała należne (określone kwotowo) wynagrodzenie. Czy jego kwota będzie podlegała składkom ZUS? Jeżeli oprócz prokury z prokurentem zawarto również umowę o pracę i w ramach tej umowy pełni on obowiązki prokurenta, to spółka z o.o. (jako płatnik składek)…

Zakup roweru w kosztach działalności.

Na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą można wykorzystywać nie tylko samochód, ale również rower. Pojazd ten jest szczególnie przydatny dla przedsiębiorcy wykonującego usługi w zakorkowanym mieście. Przepisy o podatku dochodowym nie zawierają ograniczeń dotyczących zaliczania do kosztów wydatków na zakup roweru. Dlatego też, jeśli przedsiębiorca będzie w stanie udowodnić, że ten środek transportu jest wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej, nie ma przeszkód,…

Co zrobić w przypadku utraty dokumentacji podatkowej?

Przechowywanie dokumentacji Księgi, ewidencje i rejestry, których prowadzenia wymagają przepisy ustaw podatkowych, oraz wszelkie dokumenty związane z ich prowadzeniem można określić jako dokumentację podatkową. Stosownie do art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej, podatnicy są obowiązani przechowywać taką dokumentację do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W odniesieniu do dokumentacji podatkowej związanej z działalnością gospodarczą, obowiązek jej przechowywania ciąży na podatnikach niezależnie od tego czy prowadzą działalność, czy ją zlikwidowali.…

Koszty wyżywienia pracowników w podróży służbowej.

Pracownicy spółki z o.o. w czasie podróży służbowych nabywają na koszt spółki posiłki i napoje. Wydatki są dokumentowane fakturami wystawionymi bezpośrednio na spółkę albo paragonami fiskalnymi, a pracownicy dołączają je do rozliczenia kosztów podróży służbowej. Często koszt nabytych posiłków i napojów w jednym dniu przekracza wysokość diety określonej w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowej. Czy spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pełną kwotę wydatków poniesionych na wyżywienie pracowników w podróży…

Czy obiad z kontrahentem może być kosztem?

W celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), uwzględniając orzecznictwo sądów administracyjnych, przedstawiam wyjaśnienia w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów…

Jakie darowizny można odliczyć od dochodu w PIT i jak to zrobić poprawnie?

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczeniom od dochodu podlegają: ulga rehabilitacyjna, darowizny oraz inne wydatki np. na korzystanie z Internetu, nowe technologie czy działalność badawczo-rozwojową. Jednak nie w każdym wypadku możemy pomniejszyć nasz dochód do opodatkowania o wymienione pozycje. Jeśli chodzi o darowizny, uwzględniane są te na krwiodawstwo, działalność pożytku publicznego, działalność…

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie.

Pracownik – na podstawie przepisów kodeksu pracy – podlega zaostrzonej odpowiedzialności materialnej w przypadku, gdy pracodawca powierzy mu mienie z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. Za szkody wyrządzone w takim mieniu odpowiada bowiem w pełnej wysokości, bez ograniczeń do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia i do szkód rzeczywistych. Wyróżniamy dwie formy odpowiedzialności materialnej w stosunku pracy:…