Blog

Wydatki ponoszone na zakup ubrania.

  • Jacek
  • Sierpień 24, 2016
  •   Księgowość
  • Możliwość komentowania Wydatki ponoszone na zakup ubrania. została wyłączona
  •    

Wydatki ponoszone przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zakup odzieży o charakterze osobistym (tj. garniturów, koszul, krawatów, płaszczy) nie zostały wymienione w katalogu wydatków nieuważanych za koszty uzyskania przychodów zawartym w art. 23 updof. Okoliczność ta nie przesądza jednak o możliwości ujęcia tego rodzaju wydatków w kosztach uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof. Z treści tego przepisu wynika bowiem, że za koszty uzyskania przychodów mogą być uznane takie…

Odsetki od kredytu hipotecznego jako koszty uzyskania przychodu z tytułu wynajmu.

  (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 czerwca 2016 r., nr IBPB-2-2/4511-320/16/AK) „(…) Wnioskodawca zakupił mieszkanie na rynku wtórnym, zaciągając na sfinansowanie tego zakupu kredyt hipoteczny. (…) Od (…) mieszkanie jest wynajmowane (…). Wynajem odbywa się w ramach najmu prywatnego, Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Fakt wynajmu został zgłoszony do urzędu skarbowego, rozliczenie wybrano na zasadach ogólnych. Lokal nie…

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy (art. 44 ust. 1 pkt 1updof). Stosowana forma opodatkowania, tj. według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, determinuje sposób obliczania tych zaliczek, natomiast nie wpływa na sposób ich opłacania. 1.1. Zaliczki miesięczne w podstawowej formie W przypadku podatników, o których mowa podstawowym sposobem wykonywania obowiązku wpłaty zaliczek na podatek jest wpłata zaliczek miesięcznych…

Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy a dochodzenie roszczeń z tytułu pracy nadliczbowej.

  • Jacek
  • Lipiec 20, 2016
  •   Prawo
  • Możliwość komentowania Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy a dochodzenie roszczeń z tytułu pracy nadliczbowej. została wyłączona
  •    

Celem prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników jest prawidłowe ustalenie należnego wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą. W efekcie brak takiej dokumentacji lub uzasadnione wątpliwości co do jej prawidłowości stawia automatycznie pod znakiem zapytania prawidłowość naliczenia wynagrodzenia za pracę. Już w wyroku z dnia 14 maja 1999 r. (sygn. akt I PKN 62/99, OSNP 2000/15/579) Sąd Najwyższy uznał, że pracodawca, który…

Czy wiesz jak prawidłowo prowadzić akta osobowe?

Pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika akt osobowych. Poza aktami pracodawcy prowadzą odrębnie dla każdego zatrudnionego m.in. imienną listę wypłacanego wynagrodzenia. Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe? Złożenie dokumentów we właściwej części akt Część A akt osobowych zawiera dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. W części B należy przechowywać…

Wynajem samochodu w kosztach firmy.

Samochód w przedsiębiorstwie to na pewno wygoda, a często także konieczność. Z drugiej strony, nabycie firmowego auta może być zbyt kosztowne, szczególnie dla nowego przedsiębiorcy. Rozwiązaniem może stać się wynajem samochodu. Jak dopełnić niezbędnych formalności i rozliczyć koszty związane z takim pojazdem? Wynajem samochodu – definicja Przedsiębiorca może wynająć samochód na podstawie umowy najmu, zgodnie…

Czy paragon bez NIP nabywcy może być dowodem księgowym?

  Ustawa o rachunkowości nie wymaga, aby dowód księgowy zawierał NIP nabywcy. W przypadku zatem braku możliwości uzyskania faktury, za dowód księgowy można uznać również paragon fiskalny nieuzupełniony o NIP nabywcy, jeżeli będzie posiadał elementy określone w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości dla dowodu księgowego. Taki paragon przed wprowadzeniem do ksiąg rachunkowych powinien zostać uzupełniony o informacje niezbędne do uznania go za…

Pracownik pełniący funkcję prokurenta z ZUSem, ale….

Zatrudniony w naszej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pracownik dodatkowo będzie pełnił funkcję prokurenta. Z tego tytułu w każdym miesiącu (począwszy od kwietnia br.) osoba ta będzie otrzymywała należne (określone kwotowo) wynagrodzenie. Czy jego kwota będzie podlegała składkom ZUS? Jeżeli oprócz prokury z prokurentem zawarto również umowę o pracę i w ramach tej umowy pełni on obowiązki prokurenta, to spółka z o.o. (jako płatnik składek)…

Zakup roweru w kosztach działalności.

Na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą można wykorzystywać nie tylko samochód, ale również rower. Pojazd ten jest szczególnie przydatny dla przedsiębiorcy wykonującego usługi w zakorkowanym mieście. Przepisy o podatku dochodowym nie zawierają ograniczeń dotyczących zaliczania do kosztów wydatków na zakup roweru. Dlatego też, jeśli przedsiębiorca będzie w stanie udowodnić, że ten środek transportu jest wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej, nie ma przeszkód,…

Co zrobić w przypadku utraty dokumentacji podatkowej?

Przechowywanie dokumentacji Księgi, ewidencje i rejestry, których prowadzenia wymagają przepisy ustaw podatkowych, oraz wszelkie dokumenty związane z ich prowadzeniem można określić jako dokumentację podatkową. Stosownie do art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej, podatnicy są obowiązani przechowywać taką dokumentację do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W odniesieniu do dokumentacji podatkowej związanej z działalnością gospodarczą, obowiązek jej przechowywania ciąży na podatnikach niezależnie od tego czy prowadzą działalność, czy ją zlikwidowali.…