Wdrożenie PPK w firmie.

  • Jacek
  • Czerwiec 17, 2019
  •   Prawo
  • Możliwość komentowania Wdrożenie PPK w firmie. została wyłączona

W

Od 30 czerwca br. pierwsza grupa pracodawców objęta zostanie przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. PPK wdrożyć będą musieli pracodawcy, którzy na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudniali co najmniej 250 osób.

Stan zatrudnienia

W celu wdrożenia PPK należy podjąć określone czynności. Przede wszystkim trzeba ustalić stan zatrudnienia. Ustawodawca przewidział wprowadzanie obowiązków w zakresie PPK etapami. Kolejność włączania pracodawców do systemu uzależniona jest od liczby zatrudnionych (patrz ramka). Najwcześniej dokonać tego muszą najwięksi pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób, a następnie co 6 miesięcy włączani będą kolejni zatrudniający.

Dodatkowe wydatki

Pracodawca, który będzie objęty przepisami w zakresie PPK, musi przygotować się na dodatkowe koszty. Podstawowa wpłata finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika.

Poza tym ustawodawca przewidział, że zatrudniający może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Wysokość tej dodatkowej wpłaty może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym albo na podstawie postanowień regulaminu wynagradzania lub układu zbiorowego pracy obowiązujących w podmiocie zatrudniającym.

Aby ustalić wysokość dodatkowych kosztów, warto przeprowadzić wstępne rozpoznanie wśród zatrudnionych, bowiem nie każdy musi być zainteresowany oszczędzaniem w ramach PPK.

Wybór instytucji zarządzającej

Kolejnym krokiem jest wybór instytucji zarządzającej. Chodzi tu o instytucję, która będzie gromadziła i inwestowała środki finansowe. Wybór powinien zostać dokonany w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Należy go dokonać mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Wybierać będzie można spośród następujących instytucji finansowych (umieszczonych w ewidencji PPK):

  • Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,
  • Funduszy Emerytalnych zarządzanych przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne, 
  • Pracowniczych Towarzystw Emerytalnych,  
  • Zakładów Ubezpieczeń.

Jeżeli w firmie działają związki zawodowe, to wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, należy dokonać w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym.

Podpisanie umów

Zatrudniający zobowiązany jest najpierw zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową.

Następnie będzie musiał zawrzeć w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w podmiocie zatrudniającym umowę o prowadzenie PPK. Będzie ona zawierana z instytucjami finansowymi, z którymi podmiot zatrudniający uprzednio podpisze umowę o zarządzanie PPK. Podmiot zatrudniający zawrze umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie 3. miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie termin 3 miesięcy zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK, na podstawie deklaracji, złożonej w formie pisemnej podmiotowi zatrudniającemu, albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu zatrudniającego osobą zatrudnioną.

art. 134 ust. 2 i 3 ustawy o PPK wynika, że:

  1. umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający musi zawrzeć w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, od którego stosuje się do niego ustawę, w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą zatrudnioną, chyba że osoba ta przed upływem tego terminu złoży deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK,
  2. umowy o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający musi podpisać nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu, o którym była mowa powyżej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215)